[1]
سبک رو فومنیک., سیف زادهس., علی نیاف., ولدآبادیس. ع., و یزدانیم., “اثر آبیاری تناوبی و فاصله کاشت بر رشد و شاخص¬های رشدی و آب مصرفی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آب‌وهوایی گیلان”, Agry, ج 12, ش 1, صص 37-54, نوامبر 2018.