[1]
سیادتس. ع. و درخشانا., “توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ در دو رقم کلزای بهاره (Brassica napus L.)”, Agry, ج 11, ش 4, صص 1343-1356, اکتبر 2018.