[1]
قادریج., نعمتیع., و شریعتمداریم., “تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum astivum L.) رقم بهار”, Agry, ج 11, ش 4, صص 1293-1307, اکتبر 2018.