[1]
عرفانیر., پیردشتیه. ا., عباسیر., و نوریم. ز., “ارزیابی ویژگی¬های کمّی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه¬های زراعی متداول، کم¬نهاده و ارگانیک در استان مازندران”, Agry, ج 11, ش 3, صص 1151-1168, اکتبر 2018.