[1]
حمزه ئیج. و داودیانر., “ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.)”, Agry, ج 11, ش 1, صص 245-259, آوریل 2018.