[1]
رضوانی مقدمپ., شباهنگج., لشگریا., و اقحوانی شجریم., “واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته”, Agry, ج 12, ش 1, صص 161-178, اکتبر 2019.