سبک رو فومنیک., سیف زادهس., علی نیاف., ولدآبادیس. ع. و یزدانیم. (2018) “اثر آبیاری تناوبی و فاصله کاشت بر رشد و شاخص¬های رشدی و آب مصرفی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آب‌وهوایی گیلان”, بوم شناسی کشاورزی, 12(1), صص 37-54. doi: 10.22067/jag.v12i1.74890.