سیادتس. ع. و درخشانا. (2018) “توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ در دو رقم کلزای بهاره (Brassica napus L.)”, بوم شناسی کشاورزی, 11(4), صص 1343-1356. doi: 10.22067/jag.v11i4.72921.