قادریج., نعمتیع. و شریعتمداریم. (2018) “تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum astivum L.) رقم بهار”, بوم شناسی کشاورزی, 11(4), صص 1293-1307. doi: 10.22067/jag.v11i4.72530.