حمزه ئیج. و داودیانر. (2018) “ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.)”, بوم شناسی کشاورزی, 11(1), صص 245-259. doi: 10.22067/jag.v11i1.65192.