سبک رو فومنیکامیار, سیف زادهسعید, علی نیافرامرز, ولدآبادیسید علیرضا, و یزدانیمحمدرضا. 2018. “اثر آبیاری تناوبی و فاصله کاشت بر رشد و شاخص¬های رشدی و آب مصرفی گیاه برنج (Oryza Sativa L.) در شرایط آب‌وهوایی گیلان”. بوم شناسی کشاورزی 12 (1), 37-54. https://doi.org/10.22067/jag.v12i1.74890.