قادریجلال, نعمتیعادل, و شریعتمداریمحمود. 2018. “تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum Astivum L.) رقم بهار”. بوم شناسی کشاورزی 11 (4), 1293-1307. https://doi.org/10.22067/jag.v11i4.72530.