عرفانیرحمان, پیردشتیهمت اله, عباسیرحمت, و نوریمحمد زمان. 2018. “ارزیابی ویژگی¬های کمّی و کیفی برنج (Oryza Sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه¬های زراعی متداول، کم¬نهاده و ارگانیک در استان مازندران”. بوم شناسی کشاورزی 11 (3), 1151-68. https://doi.org/10.22067/jag.v11i3.71872.