رضوانی مقدمپرویز, شباهنگجواد, لشگریاعظم, و اقحوانی شجریمهسا. 2019. “واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium Amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته”. بوم شناسی کشاورزی 12 (1), 161-78. https://doi.org/10.22067/jag.v12i1.51343.