سیادتس. ع.; درخشانا. توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ در دو رقم کلزای بهاره (Brassica napus L.). بوم شناسی کشاورزی, v. 11, n. 4, p. 1343-1356, 15 اکتبر 2018.