عرفانیر.; پیردشتیه. ا.; عباسیر.; نوریم. ز. ارزیابی ویژگی¬های کمّی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه¬های زراعی متداول، کم¬نهاده و ارگانیک در استان مازندران. بوم شناسی کشاورزی, v. 11, n. 3, p. 1151-1168, 15 اکتبر 2018.