حمزه ئیج.; داودیانر. ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.). بوم شناسی کشاورزی, v. 11, n. 1, p. 245-259, 22 آوریل 2018.