قادریج., نعمتیع., & شریعتمداریم. (2018). تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum astivum L.) رقم بهار. بوم شناسی کشاورزی, 11(4), 1293-1307. https://doi.org/10.22067/jag.v11i4.72530