عرفانیر., پیردشتیه. ا., عباسیر., & نوریم. ز. (2018). ارزیابی ویژگی¬های کمّی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه¬های زراعی متداول، کم¬نهاده و ارگانیک در استان مازندران. بوم شناسی کشاورزی, 11(3), 1151-1168. https://doi.org/10.22067/jag.v11i3.71872