حمزه ئیج., & داودیانر. (2018). ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.). بوم شناسی کشاورزی, 11(1), 245-259. https://doi.org/10.22067/jag.v11i1.65192