رضوانی مقدمپ., شباهنگج., لشگریا., & اقحوانی شجریم. (2019). واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته. بوم شناسی کشاورزی, 12(1), 161-178. https://doi.org/10.22067/jag.v12i1.51343