(1)
سیادتس. ع.; درخشانا. توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ در دو رقم کلزای بهاره (Brassica Napus L.). Agry 2018, 11, 1343-1356.