(1)
قادریج.; نعمتیع.; شریعتمداریم. تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum Astivum L.) رقم بهار. Agry 2018, 11, 1293-1307.