(1)
عرفانیر.; پیردشتیه. ا.; عباسیر.; نوریم. ز. ارزیابی ویژگی¬های کمّی و کیفی برنج (Oryza Sativa L.) رقم طارم هاشمی در سامانه¬های زراعی متداول، کم¬نهاده و ارگانیک در استان مازندران. Agry 2018, 11, 1151-1168.