(1)
حمزه ئیج.; داودیانر. ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica Napus L.) و نخود (Cicer Arietinum L.). Agry 2018, 11, 245-259.