(1)
رضوانی مقدمپ.; شباهنگج.; لشگریا.; اقحوانی شجریم. واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium Amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته. Agry 2019, 12, 161-178.