[1]
سیادتس.ع. و درخشانا. 2018. توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ در دو رقم کلزای بهاره (Brassica napus L.). بوم شناسی کشاورزی. 11, 4 (اکتبر 2018), 1343-1356. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v11i4.72921.