[1]
قادریج., نعمتیع. و شریعتمداریم. 2018. تأثیر کمپوست زباله شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی (Triticum astivum L.) رقم بهار. بوم شناسی کشاورزی. 11, 4 (اکتبر 2018), 1293-1307. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v11i4.72530.