[1]
حمزه ئیج. و داودیانر. 2018. ارزیابی برخی شاخص¬های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.). بوم شناسی کشاورزی. 11, 1 (آوریل 2018), 245-259. DOI:https://doi.org/10.22067/jag.v11i1.65192.