##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

پرویز رضوانی مقدم جواد شباهنگ اعظم لشگری مهسا اقحوانی شجری

چکیده

بسیاری از گیاهان موجود در عرصه‌های طبیعی کشور ما ایران، از جمله گیاه دارویی گل‌گاوزبان (Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey) از دیدگاه دارویی و اقتصادی از پتانسیل بالایی برخوردار هستند. به‌منظور شناخت بهتر پتانسیل‌های زراعی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی در عرصه‌های زراعی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سه سال زراعی 1391- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. تیمارهای آزمايشي عبارت بودند از اثر تلفیقی کود‌های آلی در چهار سطح شامل: کود گاوی (30 تن در هکتار)، کمپوست (20 تن در هکتار)، ورمی‌کمپوست (پنج تن در هکتار) و شاهد (عدم مصرف کود) و تيمار تراكم بوته در چهار سطح (چهار، شش، هشت و 10 بوته در مترمربع). با توجه به این‌که گیاه گاوزبان ایرانی در سال اول فقط دارای رشد رویشی است، نتایج به‌دست آمده از سال دوم و سوم آزمایش، حاکی از آن بود که تیمارهای مورد مطالعه اثر معنی‌داری بر تمامی صفات آزمایش همچون ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی و فرعی، تعداد گل در بوته، و عملکرد تر و خشک گل داشت. نتايج آزمايش حاكي از آن بود كه با افزایش تراکم گیاه گل‌گاوزبان در مترمربع، عملکرد تر و خشک گیاه و تعداد گل در پنج گرم گل افزایش و تعداد شاخه اصلی و تعداد گل در بوته کاهش یافت. كاربرد كودهاي آلي عملکرد تر و خشک گیاه، ارتفاع، تعداد شاخه فرعی و تعداد گل در بوته گياه گل‌گاوزبان ايراني را افزایش داد. به‌علاوه، بیشترین عملکرد تر و خشک گیاه، تعداد گل در پنج گرم گل، تعداد شاخه اصلی و تعداد گل در بوته در سال اول و بیشترین مقدار ارتفاع و تعداد شاخه فرعی در سال دوم مشاهده گردید. به‌طور كلي، به نظر می‌رسد که كاربرد کودهای آلی و استفاده از تراكم‌هاي مناسب جهت تولید گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی در عرصه‌های زراعی از فاکتور‌های مهم در مدیریت زراعی این گیاه محسوب می‌شود.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

شاخه جانبی, عملکرد گل, کمپوست, کود دامی, ورمی‌کمپوست

مراجع
Ahmadian, A., Ghanbari, A., and Galvi, M. 2006. The effect of manures on quantitative and qualitative yield and chemical indexes of essential oil of cumin (Cuminum cyminum). Journal of Iranian Field Crops Research 4(2): 207-216. (In Persian with English Summary)
Akbarinia, A., Keramati Toroghi, M., and Hadi Tavatori, M. 2006. Effect of irrigation intervals on flower yield of Echium amoenum Mey & Fisch. Pajouhesh and Sazandegi 76: 122-128. (In Persian with English Summary)
Ameri, A., and Nassiri Mahalati, M. 2009. Effects of nitrogen application and plant densities on flower yield, essential oils, and radiation use efficiency of Marigold (Calendula officinalis L.). Pajouhesh and Sazandegi 81:133-144. (In Persian with English Summary)
Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C. and Metzger, J.D., 2004. Influence of
vermicompost on field strawberries. Bioresource Technology 93: 145-153.
Arancon, N.Q., Galvis P.A., and Edwards, A., 2005. Suppression of insect pest populations and damage to plants by vermicomposts. Bioresource Technology 96(10): 1137-1142.
Atiyeh, R.M., Subler, S., Edwards, C.A., Bachman, G., Metzger, J.D. and Shuster, W. 2000a. Effects of vermicomposts and compost on plant growth in horticultural container media and soil. Pedobiologia 44: 579–590.
Atiyeh, R.M., Edwards, C.A., Subler, S. and Metzger, J.D., 2000b. Earthworm-processed organic wastes as components of horticultural potting media for growing marigold and vegetable seedlings. Compost Science and Utilization 8(3): 215-223.
Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A. and Metzger, J.D. 2002. Incorporation of earthworm processed organic wastes into greenhouse container media for production of marigolds. Bioresource Technology 81(2): 103-108.
Azeez, J.O., Van Averbeke, W. and Okorogbona, A.O.M. 2010. Differential responses in yield of pumpkin (Cucurbita maxima L.) and nightshade (Solanum retroflexum Dun.) to the application of three animal manures. Bioresource Technology 101: 2499–2505.
Azizi, M., Rezvanee, F., Hassanzadeh Khayat, M., Lackzian, A., and Neamati, H. 2008. The effect of different levels of vermicompost and irrigation on morphological properties and essential oil content of German chamomile (Matricaria recutita) C.V. Goral. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 24(1):82-93. (In Persian with English Summary)
Bachman, G.R. and Metzger, J.D. 2008. Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost, Bioresource Technology 99: 3155–3161.
Darzi1, M.T., Ghalavand, A. and Rejali, F. 2009. The effects of biofertilizers application on N,P,K assimilation and seed yield in fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 25(1): 1-19. (In Persian with English Summary)
Delate, K. 2000. Heenah mahyah student from herb trail. Leopold center for sustainable agriculture. Annual Reports, Jowa State University. Ames, IA.
Ebhin Masto, R., Chhonkar, P.K., Singh, D. and Patra, A.K. 2006. Changes in soil biological and biochemical characteristics in a long-term field trial on a sub-tropical inceptisoil. Soil biology and Biochemistry 38: 1577-1582.
Ghost, B.C., and Bhat, R. 1998. Environmental hazards of nitrogen loading in wetland rice fields. Environmental Pollution 102: 123–126.
Hussien, M. S., El-Sherbeny, S. E., and Khalil, M. Y. 2006. Growth character and chemical constituents of Dracocephalum moldavica L. plants in relation to compost fertilizer and planting distance. Scientia Horticulture 108: 322-331.
Kalra, A. 2003. Organic cultivation of medicinal and aromatic plants. A hope for sustainability and quality enhancement. Journal of Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye-Yielding Plants (MADPs). FAO.
Karimi Zarchi, M., and Kalbasi, M. 1999. Effect of aeration and mixing on composting process and quality of compost, which is made of municipal wastes. 6th Congress of Soil Science of Iran, Ferdowsi University of Mashhad. p. 7. (In Persian with English Summary)
Khandan, A., Astarayi, A., Naddiri Mahallati, M., and Fotovwat, A. 2006. Effect of organic and inorganic fertilizers on yield and yield components of Plantago ovata Forsk. Iranian Journal of Field Crops Research 3: 244-253. (In Persian with English Summary)
Khandan, A. 2004. Effects of organic manure and chemical fertilizer on physio-chemical characteristics of soil and hyssop (Hyssopus officinalis). MS.c Thesis in soil department of Ferdowsi university of Mashhad. (In Persian with English Summary)
Koocheki, A., Tabrizi, L. and Nassiri Mahallati, M. 2004. Organic cultivation of Plantago ovate and Plantago psyllium in response to water stress. Journal of Iranian Field Crop Research 2(1): 67-78. ( In Persian with English Summary)
Kumar, T. S., Swaminathan, V. and Kumar, S. 2009. Influence of nitrogen, phosphorus and biofertilizer on growth, yield and essential oil constituents in Raton crop of davana (Artemisia pallens). Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry 8 (2): 86-95.
Liuc, J. and Pank, B., 2005. Effect of vermicompost and fertility levels on growth and oil yield of Roman chamomile: Scientia Pharmaceutica 46: 63-69.
Mahfouz, S.A. and Sharaf-Eldin, M.A. 2007. Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). International Agrophysics 21: 361-366.
Mallanagouda, B. 1995. Effects of N. P.K and FYM on growth parameters of onion, garlic and coriander. Journal of Medic and Aromatic Plant Science 4: 916-918.
Martin, R.J. and Deo, B. 2000. Effect of plant population on Calendula officinalis flower production. New Zealand Journal of Crop and Horticulture of Science 28 (1): 37-44.
Mcginnis, M., Cooke, A., Bilderback, T. and Lorscheider, M., 2003. Organic Fertilizers for basil transplant production. Acta Horticulturea 491: 213-218.
Moazen, S., Daneshian, J., and Akbarinia, A. 2005. Investigation of response of Dracocephalum moldavica L., Hypericum perforatum, Phoenicolum vulgar and Echium amoenum Mey & Fisch. Abstracts of first congress of effect of environmental stresses on crops. Azad University of Takestan. (In Persian with English Summary)
Moradi, R. Rezvani Moghaddam, P. Nasiri Mahallati, M. and Lakzian, A. 2009. The effect of application of organic and biological fertilizers on yield, yield components and essential oil of Foeniculum vulgare (Fennel). Journal of Iranian Field Crop Research 7(2): 625-635. ( In Persian with English Summary)
Muscolo, A., Bovalo, F., Gionfriddo, F. and Nardi, F., 1999. Earthworm humic matter produces auxin-like effects on Daucus carota cell growth and nitrate metabolism. Soil Biology and Biochemistry 31:1303-1311.
Najafpour Navaei, M. 2002. Effects of phosphorus and nitrogen fertilizer on seed yield of Echium amoenum Mey& Fisch. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 13: 41-50. (In Persian with English Summary)
Omidbaigi, R. Fattahi, F. Fattahi, F. and Karimzadeh, Gh. 2010. Harvest time affect on the herb yield and essential oil content of lemon thyme (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 26(3): 317-325. (In Persian with English Summary)
Parmar, D.K. and Sharma T.R. 1998. Integrated nutrient supply system for DPPG8, vegetable pea (Pisum sativum var aravense) in dry temperature zone of Himachal Pradesh. Indian Journal Agriculture Science 68: 247-253.
Rahmani, N., Jalali Yekta, A., Taherkhani, T. and Daneshian, J. 2009, Effect of plant density and nitrogen on yield of essential oil of Calendula officinalis L.. Ecophisiology of Crop Field Journal 2(4): 347-354.
Rezvani Moghaddam, P., Mohammad Abadi, A.A. and Moradi, R. 2010. Effect of chemical and organic fertilizers on yield and components yield of Sesamum indicum L. in different plant density. Journal of Agroecology 2(2): 256-265. (In Persian with English Summary)
Sayyah, M., Boostani, H., Pakseresht, S. and Malaieri, A. 2009. Efficacy of aqueous extract of Echium amoenum in treatment of obsessive-compulsive. Progressin Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 33: 1513–1516.
Seghat Al-Eslami, M.J. and Mousavi, Gh.I. 2007, Effect of sowing date and plant density on grain and flower yield of pot Marigold (Calendula officinalis L.). Journal of Iranian Field Crop Research 6(2): 263-269. (In Persian with English Summary)
Shaalan, M.N. 2005. Effect of compost and different sources of biofertilizers, on borage plants (Borago officinalis). Egypt Journal of Agriculture Research 83(1): 271.
Tabrizi, L., Koocheki, A., and Ghorbani, R. 2009. Effect of biofertilizers on agronomic and quality criteria of Hyssop (Hyssopus officinalis). Journal of Iranian Field Crops Research 6(1): 126-136. (In Persian with English Summary)
Tahami Zarandi, M.K., Rezvani Moghaddam, P. and Jahan, M. 2010. Comparison of the effects of organic and chemical fertilizer on the percentage and yield of essential oil of ocmimum (Ocimum basilicum L.). Journal of Agroecology 2(1): 63-74. (In Persian with English Summary)
Yazdani Biuki, R., Rezvani Moghaddam, P., Khazaie, H. R. and Astaraei, A. R. 2010. Qualitative and qualitative characteristics of Silybum marianum in response to organic, biological and chemical fertilizers. Journal of Agroecology 2(4): 548-555. (In Persian with English Summary)
Zhukova, L. A., Voskresneskaya, O. L. and Grosheva, N. P., 1996. Morphological and physiological characteristics of ontogenesis in pot marigold (Calendula officinalis L.) plants grown at different densities. Russian Journal of Ecology 27: 100-106.
ارجاع به مقاله
رضوانی مقدمپ., شباهنگج., لشگریا., & اقحوانی شجریم. (2019). واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته. بوم شناسی کشاورزی, 12(1), 161-178. https://doi.org/10.22067/jag.v12i1.51343
نوع مقاله
علمی - پژوهشی