نویسنده = حبیب الله یوسفیان قهفرخی
بررسی اثر کاربرد کود آلی و نیتروژن بر کیفیت علوفه رازیانه (Foeniculum vulgare L.) و اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop.) در شرایط کشت مخلوط

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 563-579

10.22067/jag.v13i3.80079

حبیب الله یوسفیان قهفرخی؛ محمدعلی اسماعیلی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قاجار سپانلو


ارزیابی کشت مخلوط سیر با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 488-494

10.22067/jag.v6i3.21005

محمود بهادر؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک زاده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ حبیب الله یوسفیان قهفرخی