نویسنده = سید وحید اسلامی
تأثیر کود دامی و اسید هیومیک بر برخی صفات فیزیولوژیک پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط شوری آب آبیاری

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 97-113

10.22067/agry.2022.77656.1118

محبوبه سردار؛ محمدعلی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ غلامرضا زمانی


تأثیر مصرف ورمی‌کمپوست و عناصر کم‌مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 862-877

10.22067/jag.v9i3.56280

علیرضا کریمی گوغری؛ محمدعلی بهدانی؛ محمد حسن فتحی؛ سید وحید اسلامی


عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تأثیر کاربرد عناصر کم-مصرف و ورمی کمپوست در دو منطقه کرمان و بردسیر

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 505-519

10.22067/jag.v9i2.51650

علیرضا کریمی گوغری؛ محمدعلی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ محمد حسن فتحی نسری


اثر روش های خاکورزی وکنترل شیمیایی بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز پنبه در کشت دوم بعد از گندم

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 254-266

10.22067/jag.v7i2.43650

محبوبه سردار؛ محمدعلی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی