نویسنده = غلامرضا حیدری
اثر سطوح مختلف کود مرغی پلیت شده و کود شیمیایی بر عملکرد دانه و کیفیت علوفه ذرت (Zea mays L.)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 129-146

10.22067/agry.2023.78185.1122

سارا دارابی؛ غلامرضا حیدری؛ شیوا خالص رو؛ حسین جهانی عزیزآبادی