نویسنده = سیف اله فلاح
ارزیابی کارآیی کودهای دامی در تولید گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis L.)

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 449-466

10.22067/agry.2021.68631.1019

عسکر قنبری عدیوی؛ سینا فلاح؛ زهرا لری گوئینی؛ مجتبی کریمی


اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 495-507

10.22067/jag.v6i3.21290

عالیه صالحی؛ سیف اله فلاح؛ رامین ایرانی پور؛ علی عباسی سورکی