نویسنده = فاطمه آقامیر
تعیین شاخص‌های ارزیابی ظرفیت توسعه گردشگری کشاورزی ایران

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 669-687

10.22067/jag.v13i4.87833

مجتبی زارع؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ حسین محمودی؛ فاطمه آقامیر؛ فائزه اسدیان اردکانی