نویسنده = علیرضا باقری
تعداد مقالات: 5
4. اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)

دوره 1، شماره 1، بهار 1388

10.22067/jag.v1i1.2659

مهران صفرخانلو؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ علیرضا ولدآبادی؛ علیرضا باقری


5. مطالعه بوم شناسی فردی گونه مرتعیSalsola tomentosa (MOQ.) Spach در استان خراسان رضوی

دوره 1، شماره 2، بهار 1388، صفحه 89-100

10.22067/jag.v1i2.2690

حسین رحیمی؛ امیرعلی شاهمرادی؛ علیرضا باقری