نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب) چکیده   PDF 2333
مهران صفرخانلو ; اسکندر زند ; محمدعلی باغستانی ; علیرضا ولدآبادی ; علیرضا باقری
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ اثر تنش خشکی و مصرف انواع کود آلی و معدنی و بقایای آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) چکیده   PDF 1968
احمد احمدیان ; احمد قنبری ; براتعلی سیاه سر
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ تأثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف‌های‌هرز در ذرت چکیده   PDF 1850
سرور خرم دل ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) چکیده   PDF 1744
پرویز رضوانی مقدم ; محمدرضا رئوفی ; محمدحسن راشد محصل ; روح الله مرادی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی چکیده   PDF 1743
رضا قربانی ; علیرضا کوچکی ; محسن جهان ; مهدی نصیری ; پرویز رضوانی مقدم
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز چکیده   PDF 1720
سمیرا سبزواری ; حمیدرضا خزاعی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ مقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکی چکیده   PDF 1466
هادی پیرسته انوشه ; یحیی امام ; فاطمه جمالی رامین
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ انتشار دی‌اکسید کربن و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف انرژی در نظام‌های کاشت شالیزاری چکیده   PDF 1428
سلمان دستان ; افشین سلطانی ; قربان نورمحمدی ; حمید مدنی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ اثر تاریخ های مختلف کاشت برخی گیاهان همراه بر کنترل علف های هرز، صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) سینگل کراس ۵۰۴ چکیده   PDF 1406
فرهود یگانه پور ; سعید زهتاب سلماسی ; مصطفی ولیزاده
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ اثر تاریخ‌های مختلف نشاکاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در مزارع برنج گیلان (رشت) چکیده   PDF 1371
محمدجواد گل محمدی ; مجید نحوی
1 - 10 (10)