نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ مطالعه بوم شناسی فردی گونه مرتعیSalsola tomentosa (MOQ.) Spach در استان خراسان رضوی چکیده   PDF
حسین رحیمی , امیرعلی شاهمرادی , علیرضا باقری
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۱- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها چکیده   PDF
مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ ۳۰ سال پژوهش های زراعی در ایران: ۲- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش چکیده   PDF   PDF
علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , سرور خرم دل
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ A field study on the effects of the herbicide Tribenuron methyl on biodiversity of wheat aphids (Homoptera: Aphididae) in Mashhad, NE Iran چکیده   PDF
حسین صادقی نامقی
سال ۱۳۹۴ جلد ۷ شماره ۱ آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی چکیده   PDF
سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی
سال ۱۳۹۴جلد ۷, شماره ۲ آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) چکیده   PDF
حنانه آقاصفری , محمد قربانی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند چکیده   PDF
بی بی الهه موسوی فر , محمدعلی بهدانی , مجید جامی الاحمدی , محمد سعید حسینی بجد
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز چکیده   PDF
ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , علرضا کوچکی , علی اصغر محمد آبادی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری (Tagets spp)،ابری (Ageratum spp) و رعنا زیبا (Gaillardia spp) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
محمد شور , مرتضی گلدانی , فرزاد مندنی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ اثر افزایش غلظت‌ دی اکسید کربن بر شاخص های رشدکنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.)) و قدرت رقابت آنها چکیده   PDF
مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب) چکیده   PDF
مهران صفرخانلو , اسکندر زند , محمدعلی باغستانی , علیرضا ولدآبادی , علیرضا باقری
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۲ اثر باکتری‌های محرک رشد، کود نیتروژن و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کرچک (Ricinus communis L.) در منطقه سیستان چکیده   PDF   PDF
سکینه قاسمی , سید محسن موسوی نیک
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۱ اثر باکتری‌‌های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و سطوح کود دامی بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) چکیده   PDF
مریم شهرکی , مهدی دهمرده , عیسی خمری , احمد اصغرزاده
سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴ اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) چکیده   PDF
فاطمه خمدی , موسی مسگرباشی , پیمان حسیبی , lمعصومه فرزانه , نعیمه عنایتی ضمیر
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ اثر تاریخ های مختلف کاشت برخی گیاهان همراه بر کنترل علف های هرز، صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) سینگل کراس ۵۰۴ چکیده   PDF
فرهود یگانه پور , سعید زهتاب سلماسی , مصطفی ولیزاده
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی چکیده   PDF
سکینه جبارپور , سعید زهتاب سلماسی , هوشنگ آلیاری , عزیز جوانشیر , محمدرضا شکیبا
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برصفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد رقم دانه طلایی ذرت شیرین (L. Zea mays) چکیده   PDF
آتنا رحمانی , سید مجید نصراله الحسینی , سعید خاوری خراسانی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ اثر تاریخ‌های مختلف نشاکاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در مزارع برنج گیلان (رشت) چکیده   PDF
محمدجواد گل محمدی , مجید نحوی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ اثر تداخل علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album L.)بر سرعت ظهور برگ و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.) چکیده   PDF
بهرام میرشکاری
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۲ اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد چکیده   PDF
راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمد تقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور چکیده   PDF
لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۲ اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد دو گونه زراعی و زیست توده علف های هرز چکیده   PDF
ستار فتوحی چیانه , عزیز جوانشیر , عادل دباغ محمدی نسب , اسکندر زند , فرهنگ رضوی , اسماعیل رضایی چیانه
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۲ اثر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم (مطالعه موردی خراسان شمالی) چکیده   PDF   PDF   PDF
فاطمه زرعکانی , غلامعلی کمالی , امیرحسین چیذری
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ اثر تلقیح با کود های بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) چکیده   PDF
بهروز اسماعیل پور , عزیزه فرجی مهمانی , فاطمه سفید کن , بهلول عباس زاده , کاظم خاوازی , علیرضا قنبری
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۱ اثر تنش خشکی بر عملکرد،‌ اجزای عملکرد و آنتی‌اکسیدان در دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) با تراکم های کاشت مختلف چکیده   PDF
شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۳ اثر تنش خشکی و اسید‌هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتوسیانین چای‌ترش (Hibiscus sabdarifa L.) چکیده   PDF
مژگان سنجری میجانی , علیرضا سیروس مهر , براتعلی فاخری
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ اثر تنش خشکی و مصرف انواع کود آلی و معدنی و بقایای آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) چکیده   PDF
احمد احمدیان , احمد قنبری , براتعلی سیاه سر
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۳ اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) چکیده   PDF
امید محسن نیا , جلال جلیلیان
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
مژگان ثابت تیموری , محمد کافی , زینب اورسجی , کبری اروجی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ اثر تنش کم آبی بر کار آیی مصرف آب ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مشهد چکیده   PDF
سید حسام موسوی , جواد وفابخش , رضا صدرآبادی حقیقی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴ اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی چکیده   PDF
احمد نظامی , فاطمه كیخا آخر , محمد جواد موسوی , ابراهیم ایزدی , سمیه نظامی , مریم یوسف ثانی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ اثر جمعیت‌های مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک چکیده   PDF
اکرم فرشادی راد , اسماعیل دردی پور , محمدحسین ارزانش
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۳ اثر خاکپوش های پلی اتیلن و آلی در فواصل مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianthus annus L.) چکیده   PDF
رقیه مهدی پور افرا , رضا امیری , حمید ایران نژاد
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ اثر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی جو (Hordeum vulgare L.) بر ویژگی‌های خاک و ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) چکیده   PDF
فرشاد قوشچی , علی جورابلو , محسن سیلسپور , حامد هادی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)در شرایط آزمایشگاه چکیده   PDF
متین حقیقی خواه , محمد خواجه حسینی , محمد بنایان
سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴ اثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) چکیده   PDF
حمیده ویسی , غلامرضا حیدری , یوسف سهرابی
سال ۱۳۹۴جلد ۷, شماره ۲ اثر دگرآسیبی اندام های مختلف کرچک (Rricinus communis L.) در کاهش جوانه‌زنی بذر‌‌ها و رشد گیاهچه های سس (Cuscuta campestris Yuncker) چکیده   PDF
سید محمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , روشنک شهریاری , مسعود آزاد
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ اثر رقابت گونه مهاجم سوروف (Echinochloa oryzicola (Ard) Fisher) در مزارع برنج گیلان چکیده   PDF
محمدجواد گل محمدی , حسن علیزاده , بیژن یعقوبی , مجید نحوی
سال ۱۳۹۴جلد ۷, شماره ۲ اثر روش های خاکورزی وکنترل شیمیایی بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز پنبه در کشت دوم بعد از گندم چکیده   PDF
محبوبه سردار , محمد علی بهدانی , سید وحید اسلامی , سهراب محمودی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ اثر رژیم های آبیاری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط گلخانه چکیده   PDF
مرتضی گلدانی
سال ۱۳۹۴ جلد ۷ شماره ۱ اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی چکیده   PDF
جواد حمزه ئی , مجید بابایی , سرور خرم دل
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۱ اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد چکیده   PDF   PDF
محسن جهان , معصومه آریایی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) چکیده   PDF
عالیه صالحی , سیف اله فلاح , رامین ایرانی پور , علی عباسی سورکی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) چکیده   PDF
علی قنبری , زهره قویدل , رضا قربانی , قدریه محمودی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۱ اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) چکیده   PDF
سعیده مددی بناب , سعید زهتاب سلماسی , کاظم قاسمی گلعذانی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه‌های گیاهی چکیده   PDF
علیرضا باقری , رضا قربانی , محمد بنایان اول , اورس شافنر
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) چکیده   PDF
قربانعلی اسدی , علی مومن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۳ اثر غلظت نیتروژن بقایا و گذشت زمان بر دینامیک بقایای گیاه یونجه (Medicago sativa L.) در مناطق با شرایط آب و هوایی مختلف چکیده   PDF
سعید شفیعی , احمد گلچین , مجمد امیر دلاور
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ اثر فاصله آبیاری بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) در شرایط کاربرد مالچ چکیده   PDF
آزاده حسینی , حسین نعمتی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) چکیده   PDF
جواد شباهنگ , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , الهه میرابی , حسین نعمتی
1 - 50 (398) 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>