دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 894 صفحه 1-11 PDF

تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)

لیلی السادات قرشی; غلامحسین حق نیا; امیر لکزیان; رضا خراسانی
تعداد مشاهده : 775 صفحه 12-19 PDF
تعداد مشاهده : 620 صفحه 20-32 PDF
تعداد مشاهده : 1147 صفحه 63-73 PDF

تأثیر مدیریت های پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز خاک

مریم السادات حسینی; غلامحسین حق نیا; امیر لکزیان; حجت امامی
تعداد مشاهده : 621 صفحه 74-82 PDF
تعداد مشاهده : 226 صفحه 83-90 PDF