دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز گلرنگ پاییزه (Carthamus tinctorius L.) در یاسوج

مهران بنیادی; علیرضا یدوی; محسن موحدی دهنوی; محمد حسن فلاح هكی
تعداد مشاهده : 820 صفحه 419-429 PDF

اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی

احمد نظامی; فاطمه كیخا آخر; محمد جواد موسوی; ابراهیم ایزدی; سمیه نظامی; مریم یوسف ثانی
تعداد مشاهده : 973 صفحه 430-438 PDF

ویژگی های اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.): برآورد الگوی اقتصاد سنجی

سمانه سادات همراز; محمد رضا کهنسال; محمد قربانی; علیرضا کوچکی
تعداد مشاهده : 577 صفحه 476-481 PDF

تأثیر شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

حسن فیضی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا کوچکی; ناصر شاه طهماسبی; امیر فتوت
تعداد مشاهده : 679 صفحه 482-490 PDF

بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

علی اصغر محمد آبادی; پرویز رضوانی مقدم; جبار فلاحی; زینت برومند رضازاده
تعداد مشاهده : 550 صفحه 491-499 PDF
تعداد مشاهده : 1194 صفحه 514-524 PDF
تعداد مشاهده : 205 صفحه 535-546 PDF