دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 1151 صفحه 290-297 PDF
تعداد مشاهده : 725 صفحه 320-327 PDF

تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی

مهدی قبولی; فرج ا... شهریاری; مژگان سپهری; حسن مرعشی; قاسم حسینی سالکده
تعداد مشاهده : 1415 صفحه 328-336- PDF

بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر گره زایی و رشد سویا (Glycine max L.) تحت تنش کم آبی بذر

معصومه تاجیک خاوه; ایرج اله دادی; جهانفر دانشیان; امید آرمند پیشه
تعداد مشاهده : 850 صفحه 337-346 PDF
تعداد مشاهده : 1612 صفحه 347-357 PDF
تعداد مشاهده : 934 صفحه 371-382 PDF

مطالعه پایداری در کشت بوم های زعفران (Crocus sativus L.) شهرستان های بیرجند و قاین

زهرا حاتمی سردشتی; مجید جامی الاحمدی; عبدالمجید مهدوی دامغانی; محمدعلی بهدانی
تعداد مشاهده : 819 صفحه 396-405 PDF
تعداد مشاهده : 178 صفحه 406-417 PDF