دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 1356 صفحه 372-382 PDF

پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)

وحید سرابی; احمد نظامی; مهدی نصیری محلاتی; محمدحسن راشدمحصل
تعداد مشاهده : 1155 صفحه 398-407 PDF

بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی

فرنوش فلاح پور; علیرضا كوچكی; مهدی نصیری محلاتی; ماهرخ فلاحتی رستگار; رضا قربانی
تعداد مشاهده : 1156 صفحه 408-416 PDF
تعداد مشاهده : 1413 صفحه 417-427 PDF
تعداد مشاهده : 1209 صفحه 428-436 PDF

بررسی دریافت نور و برخی ویژگی های کانوپی درکشت های خالص و مخلوط ذرت (Zea mays L.)و باقلا L.) Vicia faba)

اسماعیل رضائی چیانه; عادل دباغ محمدی نسب; محمدرضا شکیبا; کاظم قاسمی گلعذانی; سعید اهری زاد
تعداد مشاهده : 1108 صفحه 437-447 PDF
تعداد مشاهده : 1125 صفحه 448-458 PDF

تأثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L.)

عبداله بیک خورمیزی; پروانه ابریشم چی; علی گنجعلی; مهدی پارسا
تعداد مشاهده : 1296 صفحه 474-485 PDF

اثر تنش کم آبی بر کار آیی مصرف آب ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مشهد

سید حسام موسوی; جواد وفابخش; رضا صدرآبادی حقیقی
تعداد مشاهده : 1367 صفحه 486-491 PDF
تعداد مشاهده : 1257 صفحه 502-511 PDF

اثرات مدیریت حاصلخیزی و حفاظتی خاک در تناوب های زراعی مختلف بر خصوصیات بانک بذر در یک نظام ارگانیک

صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی; نایجل تریچلی; جولیا کوپر; کارلو لیفرت; مک ایر
تعداد مشاهده : 1415 صفحه 512-522 PDF