نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک  PDF    دانلود : 3487
  مریم السادات حسینی ; غلامحسین حق نیا ; امیر لکزیان ; حجت امامی 372-382
  بازدید: 1118
  بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف ‏هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط  PDF    دانلود : 5499
  یاسر علی زاده ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی 383-397
  بازدید: 1135
  پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)  PDF    دانلود : 3283
  وحید سرابی ; احمد نظامی ; مهدی نصیری محلاتی ; محمدحسن راشدمحصل 398-407
  بازدید: 997
  بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی  PDF    دانلود : 7223
  فرنوش فلاح پور ; علیرضا كوچكی ; مهدی نصیری محلاتی ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; رضا قربانی 408-416
  بازدید: 921
  اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)  PDF    دانلود : 7840
  جواد شباهنگ ; سرور خرم دل ; قربانعلی اسدی ; الهه میرابی ; حسین نعمتی 417-427
  بازدید: 1059
  اثر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی جو (Hordeum vulgare L.) بر ویژگی‌های خاک و ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 8533
  فرشاد قوشچی ; علی جورابلو ; محسن سیلسپور ; حامد هادی 428-436
  بازدید: 992
  بررسی دریافت نور و برخی ویژگی های کانوپی درکشت های خالص و مخلوط ذرت (Zea mays L.)و باقلا L.) Vicia faba)  PDF    دانلود : 6769
  اسماعیل رضائی چیانه ; عادل دباغ محمدی نسب ; محمدرضا شکیبا ; کاظم قاسمی گلعذانی ; سعید اهری زاد 437-447
  بازدید: 943
  واکنش خصوصیات رشدی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان کود دامی، گونه های تریکودرما (.spp Trichoderma) و سودوموناس (Psudomunas spp.)  PDF    دانلود : 6991
  عطا اله شاهسواری ; همت اله پیردشتی ; آلاله متقیان ; محمدعلی تاجیک قنبری 448-458
  بازدید: 881
  تأثیر عناصر غذایی پرمصرف (NPK) بر برخی از خصوصیات رشدی دو رقم تجاری ذرت (Zea maize L.) KWS۲۳۶۰) و (Ressuda Pioneeدر محیط آبکشت  PDF    دانلود : 3277
  مرتضی گلدانی ; سیده مهدیه خرازی ; پپو پتر 459-473
  بازدید: 908
  تأثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L.)  PDF    دانلود : 3309
  عبداله بیک خورمیزی ; پروانه ابریشم چی ; علی گنجعلی ; مهدی پارسا 474-485
  بازدید: 1044
  اثر تنش کم آبی بر کار آیی مصرف آب ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مشهد  PDF    دانلود : 4245
  سید حسام موسوی ; جواد وفابخش ; رضا صدرآبادی حقیقی 486-491
  بازدید: 1073
  مقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکی  PDF    دانلود : 10424
  هادی پیرسته انوشه ; یحیی امام ; فاطمه جمالی رامین 492-501
  بازدید: 1466
  ارزیابی کارایی نیتروژن در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench)  PDF    دانلود : 4683
  مصطفی جعفریانی ; سید علیرضا بهشتی ; قدیر طاهری 502-511
  بازدید: 1025
  اثرات مدیریت حاصلخیزی و حفاظتی خاک در تناوب های زراعی مختلف بر خصوصیات بانک بذر در یک نظام ارگانیک  PDF    دانلود : 4618
  صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی ; نایجل تریچلی ; جولیا کوپر ; کارلو لیفرت ; مک ایر 512-522
  بازدید: 1132