دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

بررسی تنوع زیستی کشاورزی شهرستان گچساران و تأثیر عوامل اقلیمی بر آن

فخرالدین هاشمی شادگان; کوروس خوشبخت; عبدالمجید مهدوی دامغانی; هادی ویسی; هومان لیاقتی
تعداد مشاهده : 1122 صفحه 1-11 PDF

بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum L.) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (Trichoderma spp.)

علیرضا آستارایی; محمد فارسی; علی پاکدین پاریزی; مرجان قائمی; فرنوش فلاح پور
تعداد مشاهده : 1041 صفحه 12-18 PDF
تعداد مشاهده : 934 صفحه 19-26 PDF

مطالعه شاخص های رشد شاهدانه (Cannabis sativa L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سرور خرم دل; سپیده انورخواه; مژگان ثابت تیموری; سارا سنجانی
تعداد مشاهده : 1173 صفحه 27-36 PDF
تعداد مشاهده : 1022 صفحه 37-44 PDF

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) وسیب زمینی Solanum tuberosum L.))

فرزاد حسین پناهی; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; رضا قربانی
تعداد مشاهده : 439 صفحه 45-54 PDF

بررسی کارآیی انرژی زراعت زعفران (Crocus sativus L.)در خراسان جنوبی

عباداله مویدی شهرکی; مجید جامی الاحمدی; محمدعلی بهدانی
تعداد مشاهده : 471 صفحه 55-62 PDF
تعداد مشاهده : 303 صفحه 75-84 PDF
تعداد مشاهده : 347 صفحه 63-74 PDF
تعداد مشاهده : 214 صفحه 85-94 PDF

اثر رقابت گونه مهاجم سوروف (Echinochloa oryzicola (Ard) Fisher) در مزارع برنج گیلان

محمدجواد گل محمدی; حسن علیزاده; بیژن یعقوبی; مجید نحوی
تعداد مشاهده : 453 صفحه 95-102 PDF

اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)

صادق قربانی; حمیدرضا خزاعی; محمد كافی; محمد بنایان اول
تعداد مشاهده : 480 صفحه 11-118 PDF

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی کرج

محسن ابراهیمی; محمدرضا بی همتا; عبدالهادی حسین زاده; فرنگیس خیال پرست; محمد گلباشی
تعداد مشاهده : 270 صفحه 129-135 PDF

بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید ذرت دانه ای(Zea mays L.)

مریم آشفته بیرگی; برات علی سیاه سر; سعید خاوری; محمد گلباشی; نفیسه مهدی نژاد; عادل علیزاده
تعداد مشاهده : 250 صفحه 136-145 PDF
تعداد مشاهده : 382 صفحه 158-167 PDF
تعداد مشاهده : 556 صفحه 168-174 PDF

واکنش لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) به تلقیح با ریزوبیوم و کاربرد نواری کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی

پریسا ناظری; علی کاشانی; کاظم خاوازی; محمدرضا اردكانی; مجتبی میرآخوری; محمدمهدی پورسیاه بیدی
تعداد مشاهده : 306 صفحه 175-185 PDF