نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • تأثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف‌های‌هرز در ذرت  PDF    دانلود : 225
  سرور خرم دل ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی 1-10
  بازدید: 1850
  تأثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکشها  PDF    دانلود : 166
  ندا صفدری‌منفرد ; ایرج الله دادی ; محمدعلی باغستانی ; حمید ایران نژاد ; اسکندر زند ; عاطفه رزازی 11-18
  بازدید: 1183
  بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه‌‌زنی چهار توده بومی کوشیا (Kochia scoparia L.)  PDF    دانلود : 196
  سعید خانی نژاد ; محمد خواجه حسینی 19-28
  بازدید: 1037
  بررسی واکنش برخی گیاهان کشت شده در تناوب با گندم نسبت به بقایای علفکش‌های سولفونیل اوره در استان خوزستان  PDF    دانلود : 289
  رضا پورآذر ; اسکندر زند ; محمدعلی باغستانی ; حامد منصوری ; رضا دیهیم فرد 29-35
  بازدید: 1284
  گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین  PDF    دانلود : 271
  نجمه نساری ; رضا قربانی ; اعظم لشکری 37-45
  بازدید: 1146
  ارزیابی مقاومت گندمیان وحشی به سمیت آلومینیم در مرغزارهای اسیدی  PDF    دانلود : 145
  وحید پوزش ; پابلو کروز ; جورج یرتونی 47-52
  بازدید: 1022
  اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز  PDF    دانلود : 1601
  سمیرا سبزواری ; حمیدرضا خزاعی 53-63
  بازدید: 1720
  اثر جمعیت‌های مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک  PDF    دانلود : 691
  اکرم فرشادی راد ; اسماعیل دردی پور ; محمدحسین ارزانش 65-70
  بازدید: 1106
  اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز  PDF    دانلود : 198
  ریحانه عسگرپور ; رضا قربانی ; علرضا کوچکی ; علی اصغر محمد آبادی 71-79
  بازدید: 1143
  اثر تاریخ‌های مختلف نشاکاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در مزارع برنج گیلان (رشت)  PDF    دانلود : 217
  محمدجواد گل محمدی ; مجید نحوی 81-87
  بازدید: 1371
  مطالعه بوم شناسی فردی گونه مرتعیSalsola tomentosa (MOQ.) Spach در استان خراسان رضوی   PDF    دانلود : 554
  حسین رحیمی ; امیرعلی شاهمرادی ; علیرضا باقری 89-100
  بازدید: 1183
  اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری (Tagets spp)،ابری (Ageratum spp) و رعنا زیبا (Gaillardia spp) در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 185
  محمد شور ; مرتضی گلدانی ; فرزاد مندنی 101-108
  بازدید: 1161
  ارزیابی تحمل به شوری تاج خروس (Amaranthus retrofelexus L.) در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 201
  محسن زعفرانیه ; جعفر ولی زاده ; سید مسعود ضیایی ; مجید جعفری ; محبوبه محسنی بابعبدانی 109-115
  بازدید: 1216
  استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی  PDF    دانلود : 115
  رضا قربانی ; علیرضا کوچکی ; محسن جهان ; مهدی نصیری ; پرویز رضوانی مقدم 117-128
  بازدید: 1110