دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 2120 صفحه 1-10 PDF

تأثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکشها

ندا صفدری‌منفرد; ایرج الله دادی; محمدعلی باغستانی; حمید ایران نژاد; اسکندر زند; عاطفه رزازی
تعداد مشاهده : 1407 صفحه 11-18 PDF
تعداد مشاهده : 1284 صفحه 19-28 PDF
تعداد مشاهده : 1527 صفحه 29-35 PDF
تعداد مشاهده : 1379 صفحه 37-45 PDF
تعداد مشاهده : 1268 صفحه 47-52 PDF

اثر جمعیت‌های مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک

اکرم فرشادی راد; اسماعیل دردی پور; محمدحسین ارزانش
تعداد مشاهده : 1367 صفحه 65-70 PDF

اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز

ریحانه عسگرپور; رضا قربانی; علرضا کوچکی; علی اصغر محمد آبادی
تعداد مشاهده : 1399 صفحه 71-79 PDF
تعداد مشاهده : 1468 صفحه 89-100 PDF

ارزیابی تحمل به شوری تاج خروس (Amaranthus retrofelexus L.) در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده

محسن زعفرانیه; جعفر ولی زاده; سید مسعود ضیایی; مجید جعفری; محبوبه محسنی بابعبدانی
تعداد مشاهده : 1487 صفحه 109-115 PDF
تعداد مشاهده : 1411 صفحه 117-128 PDF