دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; فرزاد مندنی; حسن فیضی; شهرام امیر مرادی
تعداد مشاهده : 1448 PDF
تعداد مشاهده : 1419 PDF

اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره

الهه موسوی فر; محمدعلی بهدانی; مجید جامی الاحمدی; محمد سعید حسینی بجد
تعداد مشاهده : 1401 PDF

تأثیر باکتری‌های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی‌های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود

حامد هادی; جهانفر دانشیان; احمد اصغرزاده; آیدین حمیدی; پریسا جنوبی; فرشید قوشچی; محمد نصری
تعداد مشاهده : 1627 PDF
تعداد مشاهده : 2041 PDF

مدیریت تلفیقی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) در مزارع گندم در شرایط هیرم کاری

محمدعلی باغستانی میبدی; حسن سیدی پور; اسکندر زند; مهدی مین باشی معینی; فریبا میقانی; علی لشکری
تعداد مشاهده : 1419 PDF
تعداد مشاهده : 1275 PDF

اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)

مهران صفرخانلو; اسکندر زند; محمدعلی باغستانی; علیرضا ولدآبادی; علیرضا باقری
تعداد مشاهده : 2602 PDF