دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 442 صفحه 1-21 PDF
تعداد مشاهده : 267 صفحه 22-34 PDF

تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخص¬های اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

هما عزیزی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی پارسا; محمود شور; رضا خراسانی
تعداد مشاهده : 166 صفحه 35-47 PDF

اثر تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (L. Brassica napus)

ابوالفضل توسلی; طاهره موسوی; عیسی پیری; مهدی بابائیان
تعداد مشاهده : 281 صفحه 94-106 PDF
تعداد مشاهده : 274 صفحه 120-134 PDF
تعداد مشاهده : 225 صفحه 135-145 PDF
تعداد مشاهده : 873 صفحه 146-159 PDF
تعداد مشاهده : 348 صفحه 160-174 PDF

ارزیابی کارایی نیتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه

منصور احمدی; فرزاد مندنی; محمود خرمي وفا; غلامرضا محمدی; علی شیرخانی
تعداد مشاهده : 286 صفحه 234-247 PDF
تعداد مشاهده : 557 صفحه 248-266 PDF

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفه¬ای (Zea mays L.) در خراسان جنوبی

سید محمد جعفر اصفهانی; کریم نادری مهدیی; حشمت اله سعدی; آرش دوراندیش
تعداد مشاهده : 241 صفحه 281-298 PDF