دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 1494 صفحه 505-520 PDF
تعداد مشاهده : 939 صفحه 521-535 PDF

اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

فاطمه خمدی; موسی مسگرباشی; پیمان حسیبی; معصومه فرزانه; نعیمه عنایتی ضمیر
تعداد مشاهده : 668 صفحه 536-550 PDF

اثر ورمی‏کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط تنش کم‏آبی

الهام جهانگیری نیا; سید عطاالله سیادت; احمد کوچک زاده; منوچهر سیاح فر; محمدرضا مرادی تلاوت
تعداد مشاهده : 535 صفحه 583-597 PDF

بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)

پرویز رضوانی مقدم; سید محمد سیدی; مسعود آزاد

ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام های تولیدی گندم (aestivum L. Triticum) استان خراسان رضوی

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; افسانه امین غفوری; منصوره محلوجی راد; فرنوش فلاح پور
تعداد مشاهده : 599 صفحه 628-643 PDF