نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • بررسی ترکیب فیتوشیمیایی اسانس مرزه سهندی (Satureja sahandica Bornm.) در مراحل مختلف فنولوژیکی  PDF    دانلود : 665
  حیران قمری ; مهدی صیدی ; عظیم قاسم نژاد ; علیرضا قنبری 1-16
  بازدید: 349
  مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلی  PDF    دانلود : 732 PDF    دانلود : 251
  مژگان ثابت تیموری ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی 17-32
  بازدید: 457
  ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی  PDF    دانلود : 308
  افسانه امین غفوری ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی ; سرور خرم دل 33-46
  بازدید: 286
  تأثیر نیتروژن و آرایش‌های مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخودفرنگی (Pisum sativum L.) بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت  PDF    دانلود : 574
  علی نخ زری مقدم 47-58
  بازدید: 348
  اثر باکتری‌‌های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و سطوح کود دامی بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)  PDF    دانلود : 527
  مریم شهرکی ; مهدی دهمرده ; عیسی خمری ; احمد اصغرزاده 59-69
  بازدید: 308
  ارزیابی عملکرد علوفه و برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم های کشت مخلوط با بادام‌زمینی (Arachis hypogea L.) و مقادیر نیتروژن  PDF    دانلود : 549
  محمد نباتی نساز ; عبدالقیوم قلی پوری ; معرفت مصطفوی راد 70-81
  بازدید: 238
  بررسی توان رقابتی برخی ارقام عدس (Lens culinaris L.) به تداخل علف های هرز در شرایط دیم  PDF    دانلود : 511
  جواد حمزه ئی ; محسن سیدی ; مجید بابایی 82-94
  بازدید: 296
  اثر تنش خشکی بر عملکرد،‌ اجزای عملکرد و آنتی‌اکسیدان در دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) با تراکم های کاشت مختلف  PDF    دانلود : 636
  شیوا اکبری ; محمد کافی ; شهرام رضوان بیدختی 95-106
  بازدید: 501
  تأثیر سیستم های تغذیه ای گوناگون شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط تنش رطوبتی  PDF    دانلود : 501
  فاطمه سلیمانی ; گودرز احمدوند ; علی اکبر صفری سنجانی 107-119
  بازدید: 197
  ارزیابی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه‌ زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه  PDF    دانلود : 601
  فریبا زرقانی ; علیرضا کریمی کارویه ; رضا خراسانی ; امیر لکزیان 120-133
  بازدید: 155
  مطالعه اثر تنش خشکی و برخی باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاهی برکارایی مصرف نور و ضریب تخصیص مواد به غلاف در ارقام کلزا (Brassica spp. L.)  PDF    دانلود : 543
  پویا آروین ; جواد وفابخش 134-152
  بازدید: 257