نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت  PDF    دانلود : 950
  الهام عزیزی ; علیرضا کوچکی ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی 1-19
  بازدید: 257
  بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.)  PDF    دانلود : 712 PDF    دانلود : 1548
  علیرضا کوچکی ; جواد شباهنگ ; سرور خرم دل ; فرزاد نجفی 20-37
  بازدید: 379
  بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.)  PDF    دانلود : 2265
  مرضیه اله دادی ; عادل دباغ محمدی نسب ; محمدرضا شکیبا ; روح اله امینی 38-51
  بازدید: 240
  بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 2108
  حکیمه ضیایی ; همت اله پیردشتی ; سودابه زارع ; آلاله متقیان 52-61
  بازدید: 382
  تأثیر کاربرد کودهای دامی و زیستی بر عملکرد و شاخص‌های مورفولوژیکی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)  PDF    دانلود : 1729
  مریم نعمتی ; مهدی دهمرده 62-73
  بازدید: 395
  ارزیابی پارامترهای رشد سویا در واکنش به قارچ‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط اقلیمی مازندران  PDF    دانلود : 2121
  محمد یزدانی ; مهرداد یارنیا ; همت اله پیردشتی ; ورهرام رشیدی ; محمد علی بهمنیار 74-83
  بازدید: 225
  آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی  PDF    دانلود : 809
  سیدرضا امیری ده احمدی ; مهدی پارسا ; محمد بنایان اول ; مهدی نصیری محلاتی 84-98
  بازدید: 356
  اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی  PDF    دانلود : 2259
  جواد حمزه ئی ; مجید بابایی ; سرور خرم دل 99-108
  بازدید: 448
  بررسی شاخص تأثیر زیست‌محیطی (EIQ) آفت کش های مصرفی در محصول گندم و جو در مشهد  PDF    دانلود : 2315
  لیلا ملکی ; رضا صدرآبادی حقیقی ; امیر بهزاد بذرگر 109-119
  بازدید: 321
  تأثیر سطوح نیتروژن، روی و شوری آب بر عملکرد، شاخص های کیفی و جذب عناصر غذایی کلزا رقم Okapi  PDF    دانلود : 2302
  الناز ابراهیمیان ; احمد بای بوردی ; سید محمد سیدی ; رضا محمدی کیا 120-126
  بازدید: 291
  چکیده های انگلیسی جلد ۷ شماره ۱  PDF    دانلود : 2786
  نشریه بوم شناسی 127-146
  بازدید: 189