دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 540 صفحه 1-19 PDF

بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

مرضیه اله دادی; عادل دباغ محمدی نسب; محمدرضا شکیبا; روح اله امینی
تعداد مشاهده : 535 صفحه 38-51 PDF

بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.)

حکیمه ضیایی; همت اله پیردشتی; سودابه زارع; آلاله متقیان
تعداد مشاهده : 731 صفحه 52-61 PDF

ارزیابی پارامترهای رشد سویا در واکنش به قارچ‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط اقلیمی مازندران

محمد یزدانی; مهرداد یارنیا; همت اله پیردشتی; ورهرام رشیدی; محمد علی بهمنیار
تعداد مشاهده : 438 صفحه 74-83 PDF

آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی

سیدرضا امیری ده احمدی; مهدی پارسا; محمد بنایان اول; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 645 صفحه 84-98 PDF
تعداد مشاهده : 696 صفحه 109-119 PDF

تأثیر سطوح نیتروژن، روی و شوری آب بر عملکرد، شاخص های کیفی و جذب عناصر غذایی کلزا رقم Okapi

الناز ابراهیمیان; احمد بای بوردی; سید محمد سیدی; رضا محمدی کیا
تعداد مشاهده : 544 صفحه 120-126 PDF
تعداد مشاهده : 290 صفحه 127-146 PDF