دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانهزنی

حمیدرضا فلاحی; پرویز رضوانی مقدم; محمدبهزاد امیری; مهسا اقحوانی شجری; رستم یزدانی بیوکی
تعداد مشاهده : 593 صفحه 689-700 PDF
تعداد مشاهده : 537 صفحه 701-718 PDF
تعداد مشاهده : 770 صفحه 719-729 PDF
تعداد مشاهده : 560 صفحه 730-740 PDF
تعداد مشاهده : 737 صفحه 767-778 PDF
تعداد مشاهده : 881 صفحه 779-787 PDF
تعداد مشاهده : 670 صفحه 798-811 PDF
تعداد مشاهده : 1020 صفحه 812-822 PDF
تعداد مشاهده : 2140 صفحه 823-835 PDF

بررسی اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت رقابت علف‌های هرز

زهرا جوزاریان; علیرضا یدوی; محسن موحدی دهنوی; عیسی مقصودی
تعداد مشاهده : 581 صفحه 848-857 PDF

اثر تلقیح با کود های بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

بهروز اسماعیل پور; عزیزه فرجی مهمانی; فاطمه سفید کن; بهلول عباس زاده; کاظم خاوازی; علیرضا قنبری
تعداد مشاهده : 600 صفحه 870-879 PDF
تعداد مشاهده : 462 صفحه 880-890 PDF
تعداد مشاهده : 543 صفحه 905-915 PDF
تعداد مشاهده : 722 صفحه 916-926 PDF
تعداد مشاهده : 305 صفحه 927-946 PDF